1
Extended Learning to platforma do szkole?, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story